Book Chapter Details
Mandatory Fields
Jonathan P. J. Stock
2000 January
New Grove Dictionary of Music and Musicians
Abing, 1: 24-25; Beijing, 3: 147-48; Cao Dongfu, 5: 82; Chen Gang, 5: 565; Chen Peixum, 5: 565-66; China II, 6: History and Theory Since 1911, 5: 647-52; China IV, 6(i): Western-Influenced Styles, General, 5: 692-95; Du Mingxin, 7:695-96; Feng Zicun, 8:699; He Zhanhao, 11:478; Huqin, 11: 876-78 [revision of an article by Alan Thrasher]; Jiang Wenye, 13: 117; Li Tingsong, 14: 892; Lin Shicheng, 14: 740; Liu Dehai, 15: 12; Liu Tianhua, 15: 13; Lu Chunling, 15: 273; Luo Jiuxiang, 15: 315; Ma Ke, 15: 649; Ma Sicong, 16: 29; Min Huifen, 16: 716; Nie Er, 17: 885; Qu Wei, 20: 692; Shanghai, 23: 201-2; Sun Yude, 24: 712-13; Tan Xiaolin, 25: 82; Wei Zhongle, 27: 264; WuZuqiang, 27: 597; Xian Xinghai, 27: 613-14; Zhao Songting, 27: 801; and Zhao Yuzhai, 27: 264
Grove
Virginia
Published
0
Optional Fields
John Tyrrell
0195170679
Grant Details